Privacy Policy


PRIVACY POLICY YOGI-LIFESTYLE


Yogi-lifestyle respecteert de privacy van eenieder van wie persoonsgegevens door Yogi-lifestyle worden verwerkt, waaronder in het bijzonder begrepen die van bezoekers en gebruikers van de website www.yogi-lifestyle.nl hierna aangeduid als ‘de website’.
Yogi-lifestyle acht de zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Yogi-lifestyle zal uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016).
Yogi-lifestyle verwerkt persoonsgegevens die u zelf verschaft aan Yogi-lifestyle, zoals bij:

  • Het aangaan van een overeenkomst met Yogi-lifestyle met betrekking tot de levering van producten, of uw verzoek tot het sluiten van zodanige overeenkomst;
  • Het versturen van een bericht middels het contactformulier op de website;
  • Het schrijven van een review;
  • Het inschrijven voor en de ontvangst van nieuwsbrieven.

De persoonsgegevens die u aan Yogi-lifestyle verstrekt, worden verwerkt voor de doeleinden waarvoor u deze hebt opgegeven en voor het overige zoals beschreven in deze privacy policy.

Indien u voor vragen of klachten persoonsgegevens verstrekt, worden deze door Yogi-lifestyle uitsluitend gebruikt om uw verzoek te kunnen behandelen. Indien u een overeenkomst met Yogi-lifestyle hebt gesloten, worden de door u in opgegeven persoonsgegevens gebruikt om de betreffende overeenkomst te kunnen uitvoeren. Indien u nu of in de toekomst een review op de website schrijft, worden de in dat kader door u verstrekte persoonsgegevens uitsluitend gebruikt om de review op deze website te kunnen openbaren.


In het kader van de uitvoering van een tussen u en Yogi-lifestyle gesloten overeenkomst, kunnen de door u opgegeven persoonsgegevens worden gedeeld met derden indien en voor zover dat nodig is in verband met de betrokkenheid van deze derden bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst. Het kan hier bijvoorbeeld gaan om uw naam en adres die worden gedeeld met een postorderbedrijf die in opdracht van Yogi-lifestyle de door u aangeschafte producten aflevert op het met u overeengekomen afleveradres, of om uw betaalgegegevens die met een externe betaalprovider worden gedeeld als u via de website de betaling voor de bestelling verricht.


Indien u zich uitdrukkelijk voor de ontvangst van nieuwbrieven hebt aangemeld, zal Yogi-lifestyle de in het kader daarvan door u opgegeven persoonsgegevens uitsluitend verwerken om u de gevraagde nieuwsbrieven te kunnen versturen. U kunt zich voor de verdere ontvangst van nieuwsbrieven uitschrijven op de daartoe in de betreffende berichten aangegeven wijze.


Bovenstaande verwerking van persoonsgegevens is volgens de wet toegestaan op de grond dat u daarvoor impliciete of expliciete toestemming hebt gegeven, dan wel op de grond dat de verwerking noodzakelijk is om uitvoering te geven aan een tussen u en Yogi-lifestyle gesloten overeenkomst of aan uw verzoek tot het sluiten van zodanige overeenkomst. “Overeenkomst” moet in dit kader ruim worden opgevat. Zo wordt uw eventuele inschrijving voor de ontvangst van nieuwsbrieven en het aanmaken van een account op de website ook als “overeenkomst” aangemerkt.


Daarnaast verwerkt Yogi-lifestyle persoonsgegevens indien en voor zover dit op grond van een wettelijk voorschrift of gerechtelijk bevel noodzakelijk is, alsook op de zogenoemde rechtsgrond ‘gerechtvaardigde belangen’. Onder gerechtvaardigde belangen worden bijvoorbeeld begrepen het opsporen van (pogingen tot) onrechtmatige en/of strafbare gedragingen gericht tegen Yogi-lifestyle of derden, bijvoorbeeld in verband met het gebruik van de website. Ook worden onder gerechtvaardigde belangen begrepen het verwerken (waaronder het opslaan mede begrepen) van uw persoonsgegevens door de hostingprovider van Yogi-lifestyle, om de website en e-mailvoorzieningen van Yogi-lifestyle te kunnen exploiteren, MailChimp voor het verzenden van nieuwsbrieven, de exploitant van de door Yogi-lifestyle gebruikte reviewsoftware voor het kunnen openbaren van uw review op de website en het delen van uw persoonsgegevens met een administratiekantoor om de administratie en boekhouding van Yogi-lifestyle te kunnen verzorgen.


Yogi-lifestyle slaat uw persoonsgegevens op binnen de Europese Economische Ruimte (“EER”). Het kan echter voorkomen dat bepaalde persoonsgegevens die Yogi-lifestyle verzamelt, worden doorgegeven aan of opgeslagen buiten de EER omdat een externe dienstverlener van Yogi-lifestyle daar gevestigd is. Wanneer hiervan sprake is, draagt Yogi-lifestyle er zorg voor dat de verwerking van uw persoonsgegevens buiten de EER gebeurt op een veilige en rechtmatige wijze. Yogi-lifestyle zal in dat verband dan ook de noodzakelijke stappen ondernemen om te garanderen dat uw persoonsgegevens voldoende worden beschermd.
In alle gevallen geldt dat uitsluitend daartoe geautoriseerde medewerkers van Yogi-lifestyle toegang hebben tot uw persoonsgegevens en uitsluitend voor zover dat nodig is ter uitvoering van de aan hen opgedragen taken. Dit geldt ook ten aanzien van derden aan wie Yogi-lifestyle persoonsgegevens verstrekt zoals hierboven beschreven. Yogi-lifestyle zal uw persoonsgegevens onder geen beding verkopen. De personen die onder verantwoordelijkheid van Yogi-lifestyle vallen, evenals door Yogi-lifestyle ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te respecteren. Voor zover Yogi-lifestyle de verwerking van persoonsgegevens uitbesteedt aan een derde partij, zal Yogi-lifestyle de noodzakelijke stappen ondernemen om te garanderen dat uw persoonsgegevens voldoende worden beschermd. Zulke stappen omvatten, indien en voor zover dat volgens de wet is vereist, het hanteren van een verwerkersovereenkomst met dergelijke ontvangers om te zorgen dat zij dezelfde of vergelijkbare technische en organisatorische maatregelen treffen als Yogi-lifestyle, zodat uw persoonsgegevens voldoende worden beschermd.


Uw rechten
U heeft het recht om Yogi-lifestyle te verzoeken om inzage, wissing en rectificatie van uw persoonsgegevens alsook om beperking van de u betreffende verwerking. Voorts heeft u het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken en heeft u recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij Yogi-lifestyle een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens die Yogi-lifestyle verwerkt, in een computerbestand naar u of een door u genoemde organisatie te sturen.


Voor zover de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd is op de van u verkregen toestemming, heeft u te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.


U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of in geval u in een ander land dan Nederland woonachtig of gevestigd bent, de toezichthoudende autoriteit aldaar.

Bewaren van persoonsgegevens
Persoonsgegevens worden door Yogi-lifestyle slechts bewaard voor zolang dat gelet op de doeleinden waarvoor zij zijn verkregen, noodzakelijk is. Yogi-lifestyle legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van te beschermen persoonsgegevens met zich meebrengen.
De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.

Contact
Voor vragen over deze privacy policy of vragen of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens door Yogi-lifestyle, kunt u contact opnemen met Yogi-lifestyle. Yogi-lifestyle helpt u graag indien u vragen of klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Yogi-lifestyle of indien u uw persoonsgegevens wilt wijzigen of verwijderen.
Yogi-lifestyle
Terbregseweg 8-B
3056JW Rotterdam
E-mailadres: info@yogi-lifestyle.nl

Pin It on Pinterest